[RAT] Nhóm đối tượng cần tập trung post

Kém tri kỷ
Thiếu tương lai
Nhìn đen tối
Dỗi với đời
Lòng hổ lửa
Mắn dị đoan

:))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA