[Thuật ngữ] Thuật ngữ đúng: Tội phạm sử dụng máy tính

Sau khi bảo vệ trước hội đồng
Nhận thức và tư duy có thay đổi
Đồng nhất quan điểm hiện nay sử dụng từ "tội phạm sử dụng công nghệ cao"
Về thuật ngữ thứ 2 thu hẹp phạm vi:
Tội phạm máy tính là dùng thuật ngữ sai.................. Thuật ngữ đúng nên sử dụng là "Tội phạm sử dụng máy tính"
Sẽ thay đổi cấu trúc vấn đề :))
Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA