[Phân tích] Cách thức thu thập thông tin từ twitter của bạn

1. Giả sử địa chỉ twitter của bạn là:
http://twitter.com/toiphammaytinh
2. Hãy vào link sau
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline/UsernameTwitter.xml?include_entities=true&trim_user=false%22

Thay UsernameTwitter của bạn vào

3. Hãy xem kết quả :))

Rất nhiều thông tin hữu ích:


Thế mới biết, chả còn gì là An toan nữa :)))

<user><id>253470725</id><name>Tội phạm máy tính</name><screen_name>toiphammaytinh</screen_name><location>Việt Nam</location><description>Tội phạm máy tính
Computer crime
Chứng cứ điện tử
electronic evidence
computer forensic
hack
crack</description><profile_image_url>http://a0.twimg.com/profile_images/1288902962/180925_105561886190964_100002114602925_52521_4399764_n_normal.jpg</profile_image_url><url>http://toiphammaytinh.blogspot.com</url><protected>false</protected><followers_count>40</followers_count><profile_background_color>1A1B1F</profile_background_color><profile_text_color>666666</profile_text_color><profile_link_color>2FC2EF</profile_link_color><profile_sidebar_fill_color>252429</profile_sidebar_fill_color><profile_sidebar_border_color>181A1E</profile_sidebar_border_color><friends_count>181</friends_count><created_at>Thu Feb 17 09:26:59 +0000 2011</created_at><favourites_count>75</favourites_count><utc_offset>25200</utc_offset><time_zone>Hanoi</time_zone><profile_background_image_url>http://a1.twimg.com/images/themes/theme9/bg.gif</profile_background_image_url><profile_background_tile>false</profile_background_tile><profile_use_background_image>true</profile_use_background_image><notifications/><geo_enabled>true</geo_enabled><verified>false</verified><following/><statuses_count>428</statuses_count><lang>en</lang><contributors_enabled>false</contributors_enabled><follow_request_sent/><listed_count>0</listed_count><show_all_inline_media>true</show_all_inline_media><default_profile>false</default_profile><default_profile_image>false</default_profile_image><is_translator>false</is_translator></user>Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA