[Tổng hợp] Tài liệu tham khảo về Tội phạm máy tính

 Dưới đây là 1 số tài liệu tham khảo các bạn tìm đọc
 
TRẦN, THỊ HỒNG LÊ. Các tội phạm trong lĩnh vực tin học theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40 / Trần Thị Hồng Lê ; Nghd. : TSKH.PGS. Lê Văn Cảm . - H. : Khoa Luật, 2009 . - 97 tr. + CD-ROM
* DDC: 345.597
* Kí hiệu kho: V-L0/02288


Cần tội phạm hoá và cụ thể hoá các hành vi nguy hiểm liên quan đến máy tính / ThS. Bùi Quang Nhơn và ThS. Phạm Văn Beo // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2005, tr. 15 - 21
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phạm máy tính / Ths. Trần Cảnh Hưng // Tạp chí Kiểm sát Số 1/2003, tr. 26 – 28
Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Lợi (Chủ biên); Mai Anh, ... [et.al. ] . - H. : Tư pháp, 2007 . - 244 tr. ; 20,5 cm, 26000 VND(VND)
·  Thông tin xếp giá: DSVLHS 001478-DSVLHS 001482
Công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới / Phạm Quý Ngọ // Tạp chí Cộng sản. Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Số811(tháng 5/2010), tr. 63 - 68
Cần sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 19 – 24
Tội phạm công nghệ thông tin và sự khác biệt giữa tội phạm công nghệ thông tin với tội phạm thông thường / Đặng Trung Hà // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/ 2009, tr. 14 - 20
Tình hình tội phạm tin học trên thế giới, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống và vấn đề tiếp thu vào Việt Nam / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí toà án. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2006, tr. 39 - 47
Nguồn chứng cứ trong tố tụng hình sự / Hoàng Duy Hiệp // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2010, tr. 27 - 33

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA