[RAT] Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2011

- Căn cứ Quyết định số 80-QĐ/TW ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, khoá X "về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương";
- Căn cứ Quyết định số 185 – QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X "về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện);
- Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2011,
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2011 như sau:
1. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội XI và các nghị quyết Trung ương (khoá XI), thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2011. Việc mở các lớp nghiên cứu, quán triệt các văn kiện đại hội và các hội nghị Trung ương (khoá XI), Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể.
Ban Tuyên giáo các cấp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động đề xuất với cấp uỷ thường xuyên tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở.
2. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị
Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phối hợp với Trường Chính trị, các cơ quan, tổ chức có liên quan, chú ý tổ chức các lớp tập huấn về nội dung và phương pháp giảng dạy cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
Tuỳ theo điều kiện của từng địa phương, cơ sở có thể tổ chức thao giảng, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi.
3. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2011
Định kỳ, cấp uỷ các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng, báo cáo cấp uỷ cấp trên thông qua hệ thống Ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương..
Nội dung kiểm tra gồm: phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, cơ sở.
4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận lý luận chính trị trong Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Việc kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận lý luận chính trị trong Ban Tuyên giáo thực hiện theo Quy định số 222 – QĐ/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản khác có liên quan.
Đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thực hiện theo Quyết định 185 – QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1853 – QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hướng dẫn số 113 – HD/BTGTW ngày 12 tháng 8 năm 2010 về việc sử dụng, cấp giấy chứng nhận và bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị và các văn bản hướng dẫn hiện hành...
5. Giao ban và tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị
Hàng quý, Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ... cần tiến hành giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; sau mỗi lần giao ban gửi báo cáo nhanh phản ánh tình hình về Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị thường niên. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo cụ thể.
6. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản
6.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 09/4/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương (chương trình thí điểm). Sau Đại hội XI, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn chỉnh, bổ sung những quan điểm mới của Đại hội để ban hành chính thức.
Ban Tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn chương trình Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính và sẽ ban hành, hướng dẫn thực hiện.
6.2. Chương trình học tập lý luận chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/TTVH ngày 23/3/2007 của Ban Tư tưởng - Văn hoá TW, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.
6.3. Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 22-HD/TTVH ngày 23/3/2007 của Ban Tư tưởng-Văn hoá TW, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.
7. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề
7.1. Chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 60 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
7.2. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 64 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
7.3. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 62 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
7.4. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn số 2998-HD/TTVH ngày 25/4/2003 và Hướng dẫn số 3022-HD/TTVH ngày 5 tháng 5 năm 2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ngoài ra, cấp uỷ các cấp cần tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo sự phân công, giao nhiệm vụ của cấp uỷ và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của địa phương, cơ sở.
7.5. Chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế", thực hiện theo Hướng dẫn số 58 - HD/BTGTW ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu xuất bản năm 2008).
7.6. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", thực hiện theo Hướng dẫn số 57 - HD/BTGTW ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu xuất bản năm 2008).
8. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
8.1. Chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu phát hành năm 2007. Phần phụ lục thực hiện theo bản tái bản năm 2009 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
8.2. Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện", thực hiện theo Hướng dẫn số 61 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị" dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (Tài liệu xuất bản cuối năm 2008).
8.3. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số 63 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ "Công tác tuyên giáo ở cơ sở" (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
8.4. Chương trình "Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên", thực hiện theo Hướng dẫn số 59 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu “Công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên” xuất bản cuối năm 2008.
9. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể
9.1. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 101 – HD/BTGTW ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.2. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 100 – HD/BTGTW ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.3. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 102 – HD/BTGTW ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.4. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 103 – HD/BTGTW ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.5. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn chỉnh các tài liệu sau khi hoàn thành sẽ ban hành.
9.6. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn và sẽ ban hành chương trình trong thời gian tới.
Căn cứ vào Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2011 của ngành, địa phương, cơ sở.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị)./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ,
ĐU Khối trực thuộc TW(68);
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);
- T26, T79, ;
- Lưu Vụ LLCT (02 bản), Văn thư;

K/T TRƯỞNG BAN

               PHÓ TRƯỞNG BAN

                      Đã ký

Nguyễn Bắc Son

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA