[LƯỢM] Bảo mật cho facebook của bạn

Hiện nay, facebook đã "ra lò" giao thức Https cho facebook
Song, để có thể "bảo vệ" toan diện facebook của bạn, bạn có thể vào tùy chỉnh ở setting những mục sau:
Trong phần Account Security:
Sau tùy chỉnh này:
khi đăng nhập: có dạng https:
Và yêu cầu:
Ngoài ra, bạn có thể quản lý thông tin chia sẻ:

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA