Trở thành nhà điều tra tội phạm máy tính

Post này sẽ tập hợp các loat bài, dựa trên loạt bài của http://forensicscontest.com
1.Puzzle #1: Ann’s Bad AIM

Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com