[Lượm] Tạo banner quảng cáo sitelink

Nếu bạn muốn đặt quảng cáo cho site nào đó. Bạn có thể chèn 1 widget như sau:
Bạn làm như sau:
Sau đó bạn chèn code sau trong HTML/JavaScript
<div align="center">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">
<tbody><tr>

<td><center>
<a href="địa chỉ trang web" rel="nofollow"><img border="0"
alt="mô tả nội dung" width="125" src="đường dẫn ảnh" height="125"/></a>
</center></td>

<td><center>
<a href="địa chỉ trang web" rel="nofollow"><img border="0"
alt="mô tả nội dung" width="125" src="URL OF BANNER IMAGE" height="125"/></a>
</center></td>
</tr>
<tr>

<td><center>
<a href="địa chỉ trang web" rel="nofollow"><img border="0"
alt="mô tả nội dung" width="125" src="đường dẫn ảnh" height="125"/></a>
</center></td>

<td><center>
<a href="địa chỉ trang web" rel="nofollow"><img border="0"
alt="mô tả nội dung" width="125" src="đường dẫn ảnh" height="125"/></a>
</center></td>
</tr>

</tbody></table>
</div>
Chúc bạn thành công

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA