Toàn cảnh CNTT Việt Nam năm 2001

Cuối năm 2000 - đầu năm 2001 là thời kỳ đầy biến động trong lĩnh CNTT cả trong n-ớc và quốc tế.
Trong n-ớc, đây là thời kỳ hy vọng có các b-ớc ngoặt đánh dấu một b-ớc phát triển mạnh trong ứng
dụng và phát triển ngành công nghiệp CNTT - đ-ợc thể hiện bằng hàng loạt các chính sách, biện pháp
từ trung -ơng đến địa ph-ơng. Trên thị tr-ờng CNTT quốc tế - cuộc suy thoái đầu tiên của thời kỳ kinh
tế số và sụp đổ của các công ty Internet ảnh h-ởng không ít đến chiến l-ợc phát triển CNTT của các
tập đoàn CNTT và các quốc gia.

Báo cáo "Toàn cảnh CNTT Việt nam 2001" của Hội Tin Học TP HCM gồm 6 phần:
•  Công nghiệp máy tính-viễn thông quốc tế 
•  Chính sách CNTT
•  Thị tr-ờng CNTT
•  Thị tr-ờng phần mềm và doanh nghiệp phần mềm 
•  Internet Việt nam
•  Đào tạo nhân lực CNTT

Phần đầu điểm qua tình hình CNTT quốc tế và ảnh h-ởng của tình hình này đối với Việt nam. Các
phần tiếp theo phân tích và đánh giá hiện trạng của những nội dung quan trọng nhất trong phát triển
sản xuất và ứng dụng CNTT tại Việt nam. Do thời gian và số liệu có hạn, các phân tích và đánh giá
ch-a thể thực sự sâu sắc và toàn diện. Hội Tin Học TP Hồ Chí Minh mong nhận đ-ợc các thông tin
thêm vá các ý kiến đóng góp để có thể có đ-ợc bức tranh đầy đủ hơn về CNTT n-ớc ta.

http://www.mediafire.com/?d18xo7b5ccbp445 

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork 1

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Thống kê] Internet 2011 qua các con số