[CryptoCurrency] Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo


Quyết định 1255/QĐ-TTg 21/08/2017 Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Nguồn : http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=190832

Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com