[RAT] Lượm về cho anh em ngâm cứu :))


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
Nâng cao ý thức và tuân thủ pháp luật trong cộng đồng dân cư, trong nhà trường, gia đình và toàn xã hội; phát huy tính tự giác, tích cực của toàn dân trong việc tham gia phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án cao hơn năm 2010; không để tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không để xảy ra phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khoá XIII và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2011.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP  
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBDN thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06/KH-TU ngày 26/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2. Tập trung thực hiện 7 Đề án của Chương trình, gồm:
a) Đề án số 1 “Thông tin tuyên truyền toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” giao Công an tỉnh chủ trì, đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức đoàn thể, chính trị phối hợp tham gia chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:
- Công an tỉnh thường xuyên thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cho các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.
+ Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từng bước xã hội hoá công tác phòng, chống tội phạm (PCTP).
+ Tiếp tục xây dựng lực lượng dân phòng, dân phố, tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải để giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn phát sinh ngay tại địa bàn dân cư; đề cao hơn nữa vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng các họ tộc trong việc vận động quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo các loại đối tượng phạm tội, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma tuý, đối tượng có quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và các loại đối tượng khác đang quản lý giáo dục tại gia đình, cộng đồng dân cư.
- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và các tổ chức thành viên, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động… đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chi hội, hội viên tích cực tham gia PCTP. Chỉ đạo xây dựng, phát triển, củng cố phong trào quần chúng PCTP ở những đơn vị còn yếu, nổi cộm về an ninh trật tự (ANTT), địa bàn các xã, vùng giáp ranh liên xã, liên huyện, liên tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế, xã hội ở vùng nông thôn.
+ Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp phối hợp với chính quyền và Công an để nắm chắc tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, những gia đình, những đối tượng mà bọn tội phạm thường lợi dụng để mua chuộc; giúp đỡ, tạo việc làm đối với những người được đặc xá, tha tù, những đối tượng đi Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng trở về địa phương, nhằm đưa họ sớm hoà nhập cộng đồng, không tái phạm tội.
+ Chỉ đạo công tác lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án số I của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm với các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội khác; nhất là, các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đặc biệt, là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần hạn chế nguyên nhân làm phát sinh tội phạm.
+ Đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm; trong đó, chú trọng công tác vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực, chủ động phòng, chống tội phạm, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.
b) Đề án số 2 “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế” giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:
- Phối hợp với cơ quan truyền thông để thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; đặc biệt, là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tính quốc tế để nhân dân nâng cao cảnh giác, bịt kín mọi sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động.
- Làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ để nắm chắc thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tính quốc tế; qua đó, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này, nhất là ở địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm phức tạp.
- Chỉ đạo, đẩy mạnh điều tra truy xét án, phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá loại án này đạt từ 95% đến 100%.
c) Đề án số 3 “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niêngiao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên trên phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân và trẻ em vị thành niên nhận thức được thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như hậu quả, tác hại và trách nhiệm của người dân, của gia đình, xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.
- Chỉ đạo Công an thành phố Huế, thị xã Hương thuỷ và các huyện kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở những vùng khó khăn, vùng dân trí thấp để nâng cao mức sống, nhằm hạn chế bọn tội phạm mua chuộc, đưa các em vào con đường phạm tội và tệ nạn xã hội, nhất là các em gái. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình PCTP mua,bán phụ nữ, trẻ em; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện, lập án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài, bóc lột sức lao động của trẻ em…
- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật; ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma tuý xâm nhập học đường.
- Làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này.    
d) Đề án số 4 “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao” giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp biết, nâng cao cảnh giác, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý mạng máy tính, cơ sở dữ liệu…, không để tội phạm sử dụng thiết bị kỹ thuật số truy cập trái pháp luật vào cơ sở dữ liệu, website, máy tính, mạng máy tính... để hoạt động phạm tội.
- Đề xuất Bộ Công an thành lập Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ.
- Tham mưu bố trí, điều chuyển cán bộ điều tra viên có trình độ Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; cán bộ có chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tin học cho Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
- Nghiên cứu, đề xuất mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
- Phối hợp với các cơ quan khoa học, kỹ thuật để áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
e) Đề án số 5 “Xây dựng Trung tâm thông tin về tội phạm giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau:
- Bố trí, điều chuyển cán bộ có trình độ Đại học nghiệp vụ Công an nhân dân (CAND), cán bộ có bằng Cử nhân Tin học tăng cường cho Trung tâm Thông tin về tội phạm.
- Tổ chức tiếp nhận, cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bộ công an.
- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống thông tin tội phạm (05 hệ thống thông tin theo quy định của ngành); quy định về thông tin tội phạm; quy trình, quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.
- Tiếp nhận và trao đổi thông tin tội phạm với Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm (C27), hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng CAND và hệ thống thông tin nghiệp vụ của Viện kiểm sát, Tòa án, Quân sự theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm.
- Xây dựng và chuẩn hoá các tiêu chí thông tin, thông số kỹ thuật để kết nối thông tin tội phạm giữa Trung tâm Thông tin tội phạm Công an tỉnh với hệ thống tàng thư nghiệp vụ Công an thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ và các huyện, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ, khai thác thông tin tội phạm, phục vụ đắc lực, kịp thời công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, quản lý xã hội.
- Nghiên cứu, đề xuất mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác. 
f) Đề án số 6 “Tăng cường năng lực cơ quan quản lý chương trình và cơ quan điều tra các cấp trong điều tra khám phá các loại án hình sự, kinh tế và trật tự xã hội” giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các công tác trọng tâm sau:
- Về tăng cường năng lực cơ quan quản lý chương trình.
+ Làm tốt chức năng Văn phòng Thường trực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phối hợp với các ngành chức năng liên quan, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về cơ chế quản lý, điều hành và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.
+ Tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn; chỉ đạo các cấp, các ngành kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và bộ phận giúp việc.
- Về tăng cường năng lực cơ quan điều tra các cấp trong điều tra khám phá các loại án hình sự, kinh tế và trật tự xã hội.
+ Tập trung rà soát số cán bộ, chiến sỹ đã được đào tạo Đại học Cảnh sát chuyên ngành Điều tra tội phạm để tham mưu điều chuyển, bố trí làm công tác điều tra, tạo nguồn bổ nhiệm điều tra viên theo Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 10 tháng 12  năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Công an về mở rộng nguồn bổ nhiệm điều tra viên trong lực lượng CAND; tiến hành rà soát, bố trí hợp lý cán bộ điều tra viên theo hướng tăng cường cho Cơ quan Điều tra cấp huyện. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ điều tra viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
+ Đề xuất mua sắm phương tiện trang cấp cho lực lượng điều tra viên để nâng cao kết quả điều tra, khám phá các loại án.  
  h) Đề án số 7 “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường” giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Pháp lệnh Điều tra Hình sự theo hướng bổ sung lực lượng Cảnh sát Môi trường vào hệ thống Cơ quan Điều tra các cấp.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp và nhân dân nắm vững pháp luật về môi trường, nguyên nhân, hậu quả tác hại do các hành vi vi phạm gây ra đối với môi trường và đời sống xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bảo vệ môi trường; tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tham gia quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đề xuất mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác quan trắc, kiểm tra, kiểm định, thẩm định, đánh giá các thông số về môi trường để nâng cao hiệu suất công tác.
3. Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu, đề xuất và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; đặc biệt, là những văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đa dạng hóa về nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Phát huy khả năng, thế mạnh của hệ thống thông tin đại chúng và sự năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phòng, chống tội phạm; tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để định hướng công tác tuyên truyền để có nội dung và hình thức dễ nhớ, dễ hiểu, đem lại hiệu quả cao.
5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên 02 tuyến biên giới; phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục thực hiện Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới và Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh- Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác phòng chống tội phạm.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, các Trường Cao đẳng, Trung học dạy nghề phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kế hoạch liên ngành về quản lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật; đấy mạnh công tác phòng, chống tội phạm trong trường học; phối hợp với Công an thành phố Huế quản lý tốt học sinh, sinh viên ngoại trú. Chỉ đạo các trường học kết hợp với Công an địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học; hàng quý phải tổ chức giao ban để thông báo tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tệ nạn xã hội, tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật; phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học.
7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan Điều tra, Toà án Nhân dân tỉnh tập trung giải quyết các vụ án điểm phức tạp về an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội phức tạp đang nổi lên, dư luận đang quan tâm.
8. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo Toà hình sự tỉnh, Toà án nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ và các huyện khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án nổi cộm đang gây bức xúc trong dư luận. Tăng cường tổ chức các phiên toà lưu động tại nơi xảy ra vụ án; nhất là, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng mà xuất phát từ nguyên nhân xã hội để tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, để cán bộ và nhân dân có định hướng trong giáo dục.
9. Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu Tư; Văn hoá, Thể Thao - Du Lịch và các cơ quan liên quan trên địa bàn, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   
10. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng, chống tội phạm gắn liền với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của điạ phương; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm 2011; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương mà Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm theo Thông báo số 22/TB-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009.
11. Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ và các huyện có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tại địa phương mình, tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương năm 2011.      
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                        
Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện tuỳ vào tình hình, điều kiện cụ thể, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP năm 2011 và gửi về Công an tỉnh - số 27 đường Trần Cao Vân, thành phố Huế trước ngày 25/3/2011 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo kết quả UBND tỉnh theo quy định./.

Nguồn rõ ràng nhé :


Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA