10 September 2011

[S-F] Dịch ngược .Net - dotpeek vs net. reflector or other


Bài viết liên quan:

Một số công cụ khá nổi tiếng
1. Net. Reflector : http://www.reflector.net/
Download Reflector7.3.0.18.zip
2. Dotpeek http://www.jetbrains.com/decompiler/
Download dotPeek-1.0.0.2545.zip
3. Bổ sung sau :))

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))