[Tổng hợp] Tài liệu tham khảo về Tội phạm máy tính 2


1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.
2. Luật Giao dịch điện tử, ban hành ngày 29/11/2005
3. Luật sở hữu trí tuệ, ban hành ngày 29/11/2005.
4. Luật Công nghệ thông tin, ban hành ngày 29/6/2006
5. Bộ luật Hình sự Việt Nam 1999, Nxb CTQG, 2000.
6. Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Tư pháp, 2003
7. Quốc hội (2009), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009
8. Quốc hội (2009), Nghị quyết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH ngày 26/9/2009
9. Quốc hội (2009), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009
10. (Nội dung ko phù hợp :)) )
11. Chính phủ (2005), Chiến lược phát triển CNTT và TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Quyết định số 246/2005/QĐ–TTg ngày 06/10/2005
12. Bộ Chính trị (2000), đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000.
13. (Nội dung ko phù hợp :)) )
14. (Nội dung ko phù hợp :)) )
15. (Nội dung ko phù hợp :)) )
16. Bộ Bưu chính viễn thông (Bộ thông tin truyền thông) (2007), Chỉ thị về định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”), Chỉ thị 07/CT-BBCVT ngày 7/7/2007
17. (Nội dung ko phù hợp :)) )
18. Bộ thương mại, Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam các năm từ 2003 đến 2009, http://www.moit.gov.vn
19. Anh Minh, “Internet tại quốc gia đông dân nhất thế giới”, Báo Bưu điện Việt Nam, ngày 30/11/2007.
20. Nguyễn Hòa Bình, “Tội phạm máy tính –khái niệm, đặc trưng và một số giải pháp phòng, chống”, TC Công an nhân dân, T8/2003, tr. 46 – 47
21. Nguyễn Sinh Cúc (2011), “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010”, Tạp chí cộng sản, số 145.
22. Nguyễn Xuân Yêm, “Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm”, Nxb Công an nhân dân, tr. 304
23. Phạm Văn Lợi (2007) Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nxb Tư pháp, trang 23 -27
24. Nguyễn Nhâm (2011), Bài học nào từ quản lý mạng xã hội Trung Quốc, Báo nhân dân số ra ngày 31/3/2011
25. (Nội dung ko phù hợp :)) )
26. Võ Văn Chín (2003), Giáo trình kiến trúc máy tính, ĐH Cần Thơ.
27. Vũ Quốc Khánh (2006), Đảm bảo an toàn thông tin trong các hệ thống CNTT (dành cho CIO), tài liệu tập huấn, http://www.vncert.org
28. Phạm Quý Ngọ, Công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới, Tạp chí cộng sản - số 811 tháng 5/2010 trang 63-68
29. (Nội dung ko phù hợp :)) )
30. (Nội dung ko phù hợp :)) )
31. (Nội dung ko phù hợp :)) )
32. Tổng Cục thống kê (2011), Kinh tế - xã hội thời kỳ 2006-2010 qua số liệu một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu
33. Trung tâm An ninh mạng BKIS (2010), Tổng hơp tình hình an ninh mạng năm 2010; công bố ngày 4/4/2011, http://www.bkav.com.vn
34. Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC (2011), Thông báo số liệu phát triển Internet Việt Nam năm 2010, 3 tháng đầu năm 2011
35. Trần Anh Tuấn (2008), Tội phạm máy tính ở Việt Nam và một số giải pháp phòng chống của lực lượng CSND
36. Trần Anh Tuấn (2009), Tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam và một số giải pháp phòng chống của lực lượng CSND
37. Đinh Tiến Dũng (2006), Thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh của lưc lượng Cảnh sát nhân dân
38. Lại Kiên Cường (2009), Tổ chức phát hiện, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông để chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.
39. Trần Thị Hồng Lê (2009), Các tội phạm trong lĩnh vực tin học theo Luật hình sự Việt Nam, Thạc sỹ luật học, năm 2009
40. Bùi Văn Nhơn, Phạm Quang Beo, Cần tội phạm hóa các hành vi nguy hiểm liên quan đến máy tính, tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 3/2005
41. Trần Cảnh Hưng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phamh máy tính, Tạp chí kiểm sát số 1/2003
42. Nguyễn Văn Hoàn, Cần sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Tạp chí kiểm sát, số 4/2010 trang 19-21
43. Đặng Trung Hà, Tội phạm công nghệ thông tin và sự khác biệt giữa tội phạm công nghệ thông tin với tội phạm thường, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 3/2009, trang 14-20
44. Trịnh Tiến Việt, Tình hình tội phạm tin học trên thế giới, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống và vấn đề tiếp thu vào Việt Nam, tạp chí Tòa án, số 7/2006, trang 39-47


Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA