[Phân tích] RCE virus của Sinh Tử Lệnh (tiếp theo)


Loat post tiếp theo về Virus này  của anh Conmale TQN PXMMRF                
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/20/38818.hva

Sẽ tóm lược 1 số thông tin chính (update sau)

Comments

Popular posts from this blog

[Security] 10 version windows 8

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork 1

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum