[RAT] Hướng dẫn 04-HD/BTGTW về việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Hướng dẫn về việc học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
(TCTG)- Hướng dẫn Số 04 - HD/BTGTW, ngày 25 tháng 3 năm 2011
của Ban Tuyên giáo Trung ương


HƯỚNG DẪN
V/v học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01 -CT/TW, ngày 17 tháng 03 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI như sau:
(Trích)
………..
2. Các lớp cán bộ chủ chốt của các tỉnh ủy, thành uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ khối Trung ương tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho cán bộ chủ chốt của địa phương hoặc cơ quan bộ, ngành Trung ương.
- Đối tượng:
+ Đối với các tỉnh ủy, thành uỷ, đối tượng của lớp gồm: tỉnh uỷ viên, thành uỷ viên; trưởng, phó ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố; bí thư, uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh, thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên địa bàn;
+ Đối với các đảng uỷ khối, đối tượng của lớp gồm: lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đảng uỷ viên các đảng uỷ trực thuộc khối.
- Thời gian: mỗi lớp 2 ngày, trong đó:
+ Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh, thành phố, khối: 1,5 ngày;
+ Thảo luận về nội dung và chương trình hành động của địa phương, khối; hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội và triển khai nghị quyết của đảng bộ địa phương, ngành ở cấp huyện và cơ sở; tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của khối, địa phương.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học…thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước ngày 30/6/2011.
3. Các lớp cán bộ chủ chốt ở cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố...)
Các huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là huyện) tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- Đối tượng: các đồng chí huyện uỷ viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...; có thể mở rộng đến thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, một số cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.
- Thời gian: 2 ngày, trong đó:
+ Quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ địa phương, cơ sở: 1,5 ngày;
+ Thảo luận nội dung và chương trình hành động, hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp học tập và triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học…thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước 30/7/2011.
4. Các lớp ở cấp cơ sở
Đảng uỷ, chi ủy xã, phường, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở... tổ chức các lớp học tập các văn kiện Đại hội XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ.
- Đối tượng: toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của các văn kiện Đại hội và chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Thời gian: 2 ngày, trong đó:
+ Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI: 1,5 ngày;
+ Thảo luận, thông qua chương trình hành động, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI dùng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tài liệu có liên quan của cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học… thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước 30/8/2011.
……….
8. Phổ biến và tổ chức học tập các văn kiện Đại hội XI trong nhân dân
- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu Hỏi - Đáp về các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc học tập, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, panô, áp-phích... trên địa bàn.
- Các Hội Văn học - Nghệ thuật chỉ đạo việc học tập, phổ biến thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung các văn kiện Đại hội XI vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.
- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XI.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với đợt học tập, quán triệt
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và phổ biến các văn kiện Đại hội XI là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng và trong nhân dân. Cấp uỷ đảng các cấp cần xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo cấp uỷ cấp trên.
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội của địa phương, của khối.
- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện và thông qua chương trình hành động của đảng bộ. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, khối; trong trường hợp cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của tổ báo cáo viên cấp trên hoặc cử một số đồng chí trong cấp ủy; trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo viên.
- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên để hỗ trợ cấp ủy cấp dưới, báo cáo về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.
2. Việc triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống
- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tích cực triển khai thực hiện.
Cụ thể hóa chương trình hành động thành các chương trình công tác, các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, hàng năm và toàn nhiệm kỳ.
Quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, quan điểm, định hướng nêu trong các văn kiện Đại hội XI để đề ra các giải pháp, biện pháp giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tế tình hình các địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề bức xúc cấp bách.
- Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc thực hiện hướng dẫn này./.

TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
                                                                     Đinh Thế Huynh

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA