[RAT] Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011- 2020

 Về nội dung của Chiến lược
Cho đến nay Đảng ta đã xây dựng và thực hiện 2 chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm là: "Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000" (năm 1991) và "Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp" (năm 2001).
Việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 1991 - 2000 đã đưa nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 đã đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Dự kiến việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 sẽ đưa nước ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Nội dung cơ bản của các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bao giờ cũng bao gồm một số thành phần cơ bản sau:
- Đánh giá, nhận định về bối cảnh trong nước và quốc tế thực hiện Chiến lược.
- Quan điểm phát triển.
- Các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các mục tiêu chiến lược.
- Phương hướng, giải pháp, định hướng phát triển trên các lĩnh vực cụ thể.
Tùy thuộc mỗi Chiến lược, các nội dung trên được thể hiện dưới các hình thức khác nhau hay tên gọi khác nhau, theo các mục khác nhau.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 tập trung trình bày 6 vấn đề lớn: (1) Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế; (2) Quan điểm phát triển; (3) Mục tiêu chiến lược và khâu đột phá; (4) Định hướng phát triển kinh tế -xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; (5) Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi Chiến lược; (6) Tổ chức thực hiện chiến lược.
Về chủ đề của Chiến lược
Chủ đề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Chủ đề của Chiến lược là sự kế thừa hai Chiến lược trước đây, thể hiện tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tính liên tục, nhất quán trong thực hiện đường lối phát triển đất nước đã được Đảng ta đề ra từ Chiến lược 2001 - 2010, đồng thời, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và xu thế của thời đại trong thời kỳ mới./.

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA