Trở thành nhà điều tra tội phạm máy tính

Post này sẽ tập hợp các loat bài, dựa trên loạt bài của http://forensicscontest.com
1.Puzzle #1: Ann’s Bad AIM

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork 1

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Thống kê] Internet 2011 qua các con số