[Lượm] Thêm cửa sổ login vào blogspot

Bạn không muốn mất công sức vào blogger.com rồi mới đăng nhập vào blog được
Bạn làm như sau (hoặc đơn giản hơn ... Copy và Paste sourcode vào)
1. Bạn cần 1 add-on của firefox
2. Rồi trick code thôi :)

3. ta lượm được code sau:
<form action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginBoxAuth" method="post"
 onsubmit="onlogin()">
<input value="http://www.blogger.com/loginz?d=%2Fhome&p=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com
%2F" name="continue" type="hidden"/>
<input value="blogger" name="service" type="hidden"/>
<input value="8" name="nui" type="hidden"/>
<input value="8" name="naui" type="hidden"/>
<input value="2" name="fpui" type="hidden"/>
<input value="3" name="uilel" type="hidden"/>
<input value="true" name="skipvpage" type="hidden"/>
<input value="false" name="rm" type="hidden"/>
<input value="true" name="alwf" type="hidden"/>
<input value="http://www.blogger.com/login.g" name="roeu" type="hidden"/>
<input value="0" name="alinsu" type="hidden"/>
<input type="hidden" value="CPC5B8MBWTQ" name="GALX" />
<div>
<label for="Email"> Username: <br/>
<input id="Email" tabindex="1" value="" name="Email" size="20" type="text"/></label>
</div>
<div>
<label for="Passwd"> Password: (<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" 
target="_top" title="Forgot your password?">?</a>) <br/></label>
<input id="Passwd" tabindex="2" autocomplete="off" name="Passwd" 
size="20" type="password"/>
</div>
<br/><input id="signin-btn-ns" tabindex="0" value="Sign in" class="ubtn ubtn-block" 
name="submit" type="submit"/>
</form>
4. Chèn nó vào HTML/JavaScript
 
Và thưởng thức thành quả của mình

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA