[Lượm] Xóa bỏ dòng Showing newest posts with label

Bạn muốn xóa bỏ dòng này ?
B1. Bạn vào Design > Edit Html > Expand Widgets
B2. Tìm code sau: bằng cách Ctrl+F : "<b:includable id='status-message'>"
 B3. Xóa đoạn code đã được bôi xanh
 B4. Save và thưởng thức kết quả
 Nguồn: Google search with keyword: "Remove showing post with label"
Thanks for read post 

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA