29 March 2011

[Lượm] Export Import giữa các blog


Bài viết liên quan:

Không chỉ dừng lại ở facebook,twitter mà chúng ta có thể import và export giữa các blog với nhau:
Mình sẽ có những bài hướng dẫn cụ thể sau. ở đây, trang chủ đạo của mình là Blogspot