Posts

Showing posts from November, 2018

[Dự thảo] Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật An ninh Mạng

Toàn văn theo http://bocongan.gov.vn   CHÍNH PHỦ Dự thảo 2 ngày 31.10.2018 Số:        /2018 / NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng     năm 201 8   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết Khoản 4 Điều 10, Khoản 5 Điều 12, Điểm d Khoản 1 Điều 23, Khoản 7 Điều 24, Điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 26, Khoản 5 Điều 36 Luật An ninh mạng. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, cá