Posts

Showing posts from November, 2018

[Dự thảo] Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật An ninh Mạng

Toàn văn theo http://bocongan.gov.vnCHÍNH PHỦ

Dự thảo 2 ngày 31.10.2018 Số:/2018/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàytháng năm 2018 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định chi tiết Khoản 4 Điều 10, Khoản 5 Điều 12, Điểm d Khoản 1 Điều 23, Khoản 7 Điều 24, Điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 26, Khoản 5 Điều 36 Luật An ninh mạng. Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: